Ons stel u graag bekend aan nog Bedieninge wat in ons gemeente funksioneer en wat daarop gerig is om kerkwees in die praktyk uit te leef. U betrokkenheid en deelname sal nie

net beteken dat u ander lidmate beter leer ken nie, maar ook dat meer van ons vir mekaar en vir ander daarbuite iets kan beteken. Sodoende word ons roeping vervul om in diens 

te staan van die Koningkryk van God.

Vervolgens 'n kort beskrywing van nog bedieninge in die Gemeente en kontak besonderhede van die persone. 

 

1. Musiekbediening:

Om tydens eredienste die Gemeentesang as integrale deel van die liturgie te bevorder by wyse van orrel- en klavierbediening, sowel as ander klasieke intrumente en koorsang.

Hierdie bediening vervul ook 'n belangrike rol in sangdienste en kan ook die kerklied op ander maniere bevorder, bv. musiekkonserte. Ons het 'n funksionerede,  informele koor wat by geleenthede optree en tydens eredienste.  Almal welkom. 

Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. 

2. Mediabediening: 

In hierdie bediening gaan dit om die aanwending van elektroniese hulpmiddels soos die rekenaar en klanktoerusting wat steun verleen tydens eredienste. 

Kontak persoon: Eugene van Niekerk 083 251 8658

3. Bediening van nuwe lidmate: 

Nuwe lidmate kom voor die preekstoel bymekaar na die Erediens, iemand sal u daar ontmoet.

Hoewel die bediening in die besonder daarop gerig is om nuwe intrekkers na eredienste te ontmoet, te verwelkom en tuis te laat voel, is dit nie al nie. Ons behoort as gemeente 'n atmosfeer

van warmte, gasvryheid en vriendelikheid te skep wat almal welkom laat voel, hetsy gevestigde lidmate, besoekers of nuwe lidmate, Dit is die hele gemeente se verantwoordelikheid. 

Onthou dat elkeen wat jy nie ken nie, vir jou spesifiek nuut is en dat jy die persoon behoort te leer ken.

Kontak persoon:  Dalene van Biljon 0835104744

4. Vrouebediening

Alle vroue in die gemeente is deel van die Vrouebediening. Niemand sluit aan soos by ander organisasies nie. As jy tot hierdie gemeente behoort, is jy outmaties lid van die

Vrouebediening. 

Hierdie bediening het ten doel 

 • Hulp en ondersteuning met begrafnisse deur o.a 'n bord toebroodjies te verskaf, daar is heelwat begrafnisse deur die jaar. U kan 'n bord voorberei en skenk vir die begrafnis.
 • Teeskink Sondae na kerk. Alles is klaar reggesit. Daar is geen skottelgoed om na die tyd te was nie, net teeskink.
 • Gesellighede, Nagmaal en Kerssangdiens te inisieër en te help met reelings en voorbereidings
 • Blomme tydens eredienste, hou u van blomme rangskik daar is 'n blommekomitee waarby jy kan aanmeld vir ruikers in die kerk/geleenthede 
 • Vrouebyeenkomste met sprekers/kunstenaars, met funksies word hulp benodig met voorbereiding, versierings en opruiming.
 • Wêreldbiddag vir vroue te ondersteun en te help om 'n byeenkoms in die gemeente aan te bied
 • Uitreik na siek vroue in die Gemeente,.
 • Uitreik na verswaktes in Aftree-oorde. Met die uitreike word koekies en lekkernye uitgedeel. U kan hulp aanbied, met die verpakking daarvan en/of uitdeel by die Oorde
 • Bywoning van jaarlikse Herkskonferensie vir vroue in die Oostelike-sinode
 • Jaarlikse kospakkies vir die CMR wat dit aan behoeftige gesinne beskikbaar stel, te help pak
 • Brei van musse vir die seemanne en troosbeertjies vir getraumatiseerde kinders
 • Die voorsiening van Doopkerse

Kontak persoon: Christell Korf: 012 662 0732/ 072 598 3756